Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden met zorginstellingen en re-integratie bureaus

Op het gebied van menselijke zorg biedt RTDC als vrijwillige hulporganisatie ruimte voor maatschappelijke participatie en persoonlijke begeleiding aan uiteenlopende doelgroepen. In die hoedanigheid werkt RTDC samen verschillende zorginstellingen en re-integratiebureaus.

Gemeente Tilburg: Meedoenregeling

Minima die niet voldoende financiële middelen hebben om aan bepaalde hobbyactiviteiten te kunnen deelnemen, komen in aanmerking voor de hiervoor bestaande kortingsregeling, gesubsidieerd vanuit de gemeente Tilburg. Deze zogeheten ‘Meedoenregeling’ zorgt ervoor dat hondeneigenaren met hun hond alsnog kunnen deelnemen aan de diensten die RTDC hiervoor biedt.
Bureau Bemoeizorg: Assertiviteit en Leiderschap

Vereenzaming van mensen is een bekend onderwerp voor Bureau Bemoeizorg. Assertiviteit en Leiderschap zijn competenties die in de meeste situaties uitkomst kunnen bieden om eenzaamheid te voorkomen c.q. tegen te gaan. Zeker in het geval dat cliënten honden hebben, die, zoals hun baasje, begeleiding en sturing nodig hebben. RTDC leert medewerkers van Bureau Bemoeizorg hoe in die situaties de regie te nemen en te handelen, zowel met hond als cliënt. De interactie tussen medewerker en hond staat in deze trainingen centraal, waarbij de medewerker leert om leider te zijn en te blijven. In die gevallen waarin de thuissituatie vraagt om uithuisplaatsing van de hond(en), vangt RTDC deze honden op en worden deze honden gerehabiliteerd en opnieuw gesocialiseerd.

Reclassering Brabant
Mensen die om een bepaalde reden in aanraking zijn gekomen met justitie en een nieuwe start willen maken, krijgen bij RTDC de kans om de eerste (justitieel verplichte) stap naar een nieuwe toekomst te zetten. Bij RTDC vinden deze mensen dagritme en structuur in een veilige, geborgen omgeving. Ze leren respectvol en met zorg om te gaan met medemens en dieren. Op die manier biedt RTDC deze mensen de kans om zichzelf weer in goede balans te krijgen en te re-integreren in onze samenleving. RTDC neemt haar sociale taak in én de bijdrage aan de maatschappij uiterst serieus en is van mening dat iedereen een nieuwe kans verdient om (weer) onderdeel uit te maken van onze samenleving en om weer een kans te krijgen op de arbeidsmarkt. Vanuit die insteek werkt RTDC reeds jaren succesvol samen met Reclassering Brabant.

Re-integratiebureaus

De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen jaren fors gestegen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Jongeren verlaten steeds vaker vroegtijdig school zonder behaalde (vak)diploma’s. Ze hebben veelal ook geen relevante werkervaring opgedaan, waardoor integratie in de arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt en in sommige gevallen zelfs onmogelijk blijkt. RTDC biedt deze jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen door middel van diverse leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen. In samenwerking met re-integratiebureaus creëert RTDC mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en waar mogelijk op te heffen. Niet alleen vroegtijdige schoolverlaters vinden hun weg naar RTDC. Ook moeilijk-opvoedbare jongeren (via Bureau Sense) en volwassenen (via Calder) vergroten hun kansen op re-integratie op de arbeidsmarkt door het opdoen van kennis- en werkervaring bij RTDC door middel van maatwerkgerichte dagbestedingsprogramma’s. Voor bureaus, gespecialiseerd in het opvangen van kinderen met ernstige gedragsstoornissen (zoals De Keizer, Bodde, Kompaan) is RTDC eveneens een belangrijke partner. Het doel is deze kinderen kennis- en werkervaring op te laten doen, hen te erkennen in wie ze zijn en de kinderen te laten groeien in wat ze kunnen. In samenwerking met bureau MEE biedt RTDC mensen met een beperking de mogelijkheid om naar vermogen mee te doen in de samenleving.
Hulpverlenende instanties

Het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) helpt een ieder met maatschappelijke en sociale problemen. In die situaties is het noodzakelijk dat medewerkers over een bepaalde mate van assertiviteit beschikken om sturing te kunnen geven aan mensen en de situatie(s) waarin zij zich bevinden.

Assertiviteit is een competentie die mensen zich eigen kunnen maken door middel van oefeningen. Als business-partner ondersteunt RTDC het IMW bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door het verzorgen van assertiviteitstrainingen. Hierbij dienen honden als hulpmiddel om persoonlijke doelen te realiseren. Medewerkers worden door oefening bekwaam in het nemen en behouden van leiderschap.

In die gevallen waarin de oorzaak niet ligt in een gebrek aan specifieke competenties, maar waarin mensen lichamelijk of verstandelijk zijn beperkt en situaties voor hen onoverzichtelijk zijn, is RTDC er als hulporganisatie om de honden van deze eigenaren op te vangen. In die hoedanigheid werkt RTDC nauw samen met bureau Amarant.

Ron’s Total Dog Care - ‘Sleutel tussen mens en hond’

onderdeel van Ron's Total Dog Care

Wil je meer weten wat wij voor je kunnen betekenen op het gebied van dagbesteding? Kijk dan ook eens op ronscare.nl. Onze nevenorganisatie voor iedereen die wil worden wie hij/zij wil zijn. Met acceptatie van allees wie en wat je maakt: Jouw kwaliteiten, valkuilen, jouw persoonlijke karaktereigenschappen. Gewoon ‘Zijn’. Met jezelf.